Obchodní podmínky

pro použití internetového obchodu Dana Mutlová, prodej obuvi značek Garmisch a la Reginetta ( a jiné)

I. Úvodní ustanovení

Dle zákona číslo 89/212 sbírky občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 634/1992 sbírky o ochraně spotřebitele a znění pozdějších předpisů.

1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetového obchodu

2. Provozovatelem internetového obchodu je Dana Mutlová se sídlem Klučov 53, Lipník u Hrotovic 675 52, IČ:02749271, zapsaná v živnostenském rejstříku, odbor Obecně živnostenský úřad Třebíč, Masarykovo náměstí 116/6, 674 01.

3.Majitel a provozovatel internetového obchodu je Dana Mutlová, Klučov 53, Lipník u Hrotovic 675 52, IČ:02749271. Kontaktní adresa je Klučov 53, Lipník u Hrotovic 675 52, tel.: 731 929 259 nebo emailem: garmischshop@gmail.com

4. Prostřednictvím aplikace dochází k uzavírání kupních smluv mezi provozovatelem internetového obchodu jakožto prodávajícím a zákazníkem jakožto kupujícím.

II. Vznik kupní smlouvy

1. Zákazník (kupující), který hodlá kupovat zboží prostřednictvím aplikace je povinen zadat prostřednictvím aplikace požadované identifikační údaje, aby bylo možné uzavřít kupní smlouvu na objednané zboží.

2. Zákazník (kupující) je povinen zboží, které hodlá koupit, vložit do košíku. Název a hlavní charakteristika zboží je uvedena v nabídce internetového obchodu. Cena zboží je uvedena současně s popisem zboží a je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány (kromě poštovného a balného, které je uvedeno zvlášť). Nabídka zboží zůstává v platnosti, pokud je zboží prostřednictvím aplikace nabízené.

3. K objednání zboží (odeslání návrhu kupní smlouvy) dojde teprve poté, co kupující potvrdí objednávku zboží, které je vloženo do košíku. Po potvrzení objednávky kupujícím bude objednávka (návrh kupní smlouvy) zboží doručena prodávajícímu.

4. Pokud prodávající objednávku (návrh smlouvy) přijme, bude mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva, jejíž obsah je dán objednaným zbožím, jeho cenou a těmito obchodními podmínkami.

5. Po přijetí objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) prodávajícím bude kupující informován emailem, který bude kupujícímu odeslán do 24 hod po odeslání objednávky.

6. Pokud v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má provozovatel právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění má provozovatel i v případě, kdy dodavatel materiálu nutného pro výrobu, výrobci přestane dodávat objednaný produkt, nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

8. Při registraci, která není podmínkou nákupu, na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými předpisy. Zejména ustanovení §1914 až 1925 dále §2099 až 2117 a §2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem 634/1992 sb. O ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1. Prostřednictvím aplikace je možné objednávat si nabízené zboží pouze těm zákazníkům, kteří mají plnou způsobilost k právním úkonům a je jim 18 let.

2. Zákazník je povinen uvádět při použití aplikace pravdivé informace, které ho umožňují jednoznačně identifikovat jako subjekt práva a nemohou způsobit újmu třetím osobám ani provozovateli.

3. Zákazníkovi je zakázáno zneužívat aplikaci internetového obchodu. Za zneužití aplikace internetového obchodu se považuje zejména nepřevzetí si objednaného zboží, uvádění nepravdivých identifikačních údajů, jakož i jakákoli snaha znesnadnit identifikaci kupujícího jako právního subjektu. Pokud zákazník poruší zákaz zneužití aplikace tím, že si nepřevezme objednané zboží, je povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši hodnoty ½ objednaného zboží (včetně DPH), nejméně však 5.000,-Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace zákazníkem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje tyto obchodní podmínky.

IV. Úplata za užívání aplikace (používání internetového obchodu)

1. Zákazník je oprávněn užívat aplikaci bezplatně. V případě potvrzené objednávky je povinen uradit pouze cenu objednaného zboží a náklady na dodání zboží (poštovné a balné).

V. Náklady na dodání

1. Objednané zboží zašle provozovatel kupujícímu na dobírku. Náklady na odeslání zboží (poštovné a balné) se účtují v paušální částce 200,-Kč za objednávku.

2. Při objednávce a dodávce poštou nad 5.000,- Kč nejsou provozovatelem účtované náklady na odeslání zboží.

3. O odeslání a dodání zboží bude zákazník informováni telefonicky nebo emailem.

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Každou objednávku je kupující oprávněn do 24 hodin od jejího odeslání zrušit e-mailem a to bez udání důvodu. Při zrušení objednávky je nezbytné identifikovat objednávku, zejména je třeba uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, viz. Formulář o odstoupení od kupní smlouvy. V případě odstoupení je kupující povinen nepoužité zboží provozovateli do 14 dnů od převzetí zboží vrátit s originálním dokladem o koupi zboží. Provozovatel je zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

VII. Dodací lhůta

1. Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Obvykle je objednané zboží do týdne u zákazníka. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude provozovatel zákazníka obratem informovat.

VIII. Výměna zboží

1. Kupující je oprávněn provozovatele požádat o výměnu nepoužitého a nepoškozeného zboží za jiný druh či velikost. Pokud tomu nebrání provozní důvodu provozovatele, provozovatel této žádosti vyhoví. Zboží je v takovém případě třeba zaslat balíkem (ne na dobírku) na adresu provozovatele. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

IX. Reklamace a záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.)

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za věc:

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a funkčnosti.
- je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil

3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

- je věc vhodná k účelu k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob a právní předpisy

- je věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcích téhož druhu, které může kupující očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím

- je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může kupující očekávat

- ustanovení obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věcí liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil

- projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně

- kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je povinen zaslat k reklamaci ihned po zjištění závady (při dalším používání může dojít k nevratnému celkovému poškození). Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

4. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí bez zbytečného odkladu prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně oznámit provozovateli. Za vady vzniklé při přepravě zboží provozovatel neodpovídá.

5. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

6. Záruka se nevztahuje zejména na:

• vady vzniklé běžným používáním a opotřebením obuvi

• nesprávným používáním obuvi

• nedodržováním zásad správné péče a ošetřování obuvi

• nesprávně zvolenou velikost, tvar a obvodovou šíři obuvi

7. Při reklamování zboží je kupující povinen zachovat tento postup:

• informovat provozovatele o reklamaci e-mailem, či písemně

• zaslat zboží jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu provozovatele

• do zásilky uvést důvod reklamace, popsat vadu a jak se projevuje, a uvést adresu kupujícího

• zaslat současně s reklamací doklad o nabytí reklamovaného zboží v obchodě provozovatele

8. Provozovatel reklamaci vyřídí nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží společně s řádnou reklamací.

9. Po uplynutí lhůty podle obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména telefonicky na čísle 731 929 259 či elektronickou poštou na adres garmischshop@gmail.com

11. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

X. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XI. Zaslání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

XII. Závěrečné ustanovení

1. Objednáním zboží (kupujícím) dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem (kupujícím). Obsah smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky.

2. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Obchodních podmínek.

3. Podle takto změněných Obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek, se posuzují podle dosavadních Obchodních podmínek.

4. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle občanského soudního řádu dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Okresní soud v Třebíči. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Brně.

5. Prodejce si vyhrazuje právo na možnou změnu materiálu.

6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. 11. 2023.Vložte svůj text...